Podmienky nakladania s osobnými údajmi

Podmienky nakladania s osobnými údajmi čitateľov Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline 

  1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“)  bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v žiadosti o registráciu v Univerzitnej knižnici UNIZA (ďalej len „Knižnica“). Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb Knižnice, vedenie zoznamu registrovaných čitateľov Knižnice, vedenie zoznamu výpožičiek  a zabezpečenie komunikácie s čitateľmi.
  2. Dotknutá osoba berie na vedomie, že  právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je jej súhlas vyjadrený podaním žiadosti o registráciu v Knižnici. V prípade neposkytnutia osobných údajov  Knižnica nebude môcť dotknutú osobu viesť v zozname čitateľov a poskytovať jej služby Knižnice.
  3. UNIZA ďalej poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovnému subjektu, ktorý pre ňu zabezpečuje vedenie knižničného informačného systému, a to spoločnosti SVOP, s.r.o., so sídlom Pod rovnicami 2, 841 04  Bratislava, IČO:  30 775 264.
  4. Zodpovednou osobou stanovenou UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov je: Ing. Ľubomíra Sokolová, PhD., e-mail: zodpovedna.osoba@uniza.sk alebo: gdpr@uniza.sk
  5. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi.
  6. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“ a „zákon“):

a)    právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,

b)    právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,

c)    právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),

d)    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e)    právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,

f)     právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy,

  1. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

V Žiline, dňa 25.5. 2018

 

 

 


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina

Počet vygenerovaných stránok 1637577

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.