Úvod o Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline.

Nemôže byť dobrá škola bez dobrej knižnice. Sú to spojené nádoby navzájom prelínajúce svoje činnosti, cieľové skupiny, ich potreby, procesy, nápady, inovácie.

Symbióza univerzitnej knižnice a materskej inštitúcie je dlhodobý a dá sa povedať nikdy nekončiaci proces. Tak to bolo v minulosti a napriek všetkým technologickým vymoženostiam a scenárom, tak to bude aj v budúcnosti. Aspoň v budúcnosti, ktorú si naše generácie dokážu projektovať.

Kúsok histórie

V našom prípade sa knižnica zrodila spolu s novou Vysokou školou dopravnou v roku 1961 presídlenou z Prahy. Knižnica poskytovala svoje služby v historickom Spanyolovom dome na terajšom Hlinkovom námestí v Žiline. Služby zodpovedali personálnym, priestorovým a finančným možnostiam doby. Prvé obdobie razantnejšieho rozvoja nastalo v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Akademické knižnice sa v krajine menili na knižnice a študijno – informačné strediská. V tomto období sa naša knižnica volala Ústredná knižnica a študijno – informačné stredisko ( ÚK ŠIS ). Značka, ktorú doteraz máme mnohí v pamäti.

Obdobie nástupu nových technologických noviniek znamenalo doplnenie služieb, ktoré boli založené na sekundárnom spracovaní literatúry a vedeckých informácií v nej. Z pohľadu dnešných možností vyhľadávania informácií, surfovania v zdrojoch by obrázky rešeršnej činnosti tej doby vyzerali určite úsmevne. Knižnice, ktoré chceli získať informácie z databázy v Prahe ( Ústředí vědecko-technických a ekonomických informací) museli mať počítač napojený cez modem a telefón do Prahy a potom mohli začať rešeršovať v databáze. Vyhľadávací jazyk sa podobal strojovému, znalosť logických operandov mala podstatný význam pre úspešnosť rešerše. Takýmto spôsobom sa aj u nás zakladala práca s databázami, plnými textami, citáciami až po dnešné procesy a projekty v oblasti digitalizácie.

Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia sa udiali mnohé razantné spoločenské zmeny a tie priniesli nové výzvy aj do ÚK ŠIS. Okrem nových technológií sa knižnica presťahovala do priestorov na ulici Vysokoškolákov (dnešné pôsobisko). Budovu určenú pôvodne na úplne iné účely bolo potrebné prispôsobiť, prestavať a dotvoriť pre potreby knižnice. Tento proces v podstate trvá až do súčasnosti.

Knižnica sa po premenovaní VŠDS na Žilinskú univerzitu stala Univerzitnou knižnicou ŽU (UK ZU) v Žiline (1997). Výrazne rozšírila svoje činnosti, zaviedla automatizovaný knižnično-informačný systém (Dawinci), stala sa partnerom v národných projektoch sprístupňovania informácií v databázových systémoch ( aktuálne NISPEZ II).

Predchádzajúci riaditelia

1. Emil Rafaj (do 1975)
2. PhDr. Mikuláš Krcho (1975-1988)
3. PhDr. Stanislav Kejík (1988-1989)
4.PhDr. Magdaléna Šnauková (1989-1992)
5. PhDr. Marta Sakalová (1992-2014)

Mozaika súčasnosti a blízkych perspektív

UK ŽU zachytáva všetky moderné technologické trendy a v rámci personálnych a finančných možností sa ich snaží preniesť do svojich služieb. Pracujeme na príprave projektu digitalizácie fondov, rokujeme o účasti v projekte elektronického publikovania, mapujeme nové databázy na trhu, prinášame workshopy a prezentácie citačných, textových, informačných databáz, ponúkame školenia ku systémom vyhľadávania, prípravy vedeckých textov a podobne.

O konkrétnych službách, možnostiach, aktivitách a našej odbornej podpore je táto webová stránka.

Štipka legislatívy

Univerzitná knižnica ŽU v Źiline vznikla na základe zákona č. 183/2000 a ďalších súvisiacich zákonných noriem. Činnosť knižnice upravuje Štatút UK ŽU v Žiline a Organizačný poriadok. Poskytovanie služieb používateľom upravuje Výpožičný poriadok UK ŽU v Žiline. Jeho súčasťou je Cenník služieb UK ŽU.

Niečo zo štatistiky za rok 2013

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline ( ďalej UK ŽU ) je ústredným, koordinačným a poradenským pracoviskom Žilinskej univerzity. Hlavnou úlohou UK ŽU je spravovať univerzitný elektronický knižnično – informačný systém, získavať, odborne spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať domáce a zahraničné, vedecké a odborné informačné dokumenty bez ohľadu na ich formu.
Výstupy procesov spracovania informácií a dokumentov poskytuje UK ŽU formou služieb:

 • výpožičných,
 • bibliograficko – informačných,
 • rešeršných (obnovená služba),
 • konzultačných a poradenských,
 • vzdelávacích,
 • reprografických.

Činnosť knižnice zabezpečuje 19 pracovníčiek a pracovníkov v oddeleniach:

 • oddelenie budovania fondov,
 • oddelenie knižničných služieb,
 • oddelenie bibliograficko – informačné.

Rok 2014 sme v UK ŽU zamerali pozornosť na kvalitu a relevantnosť našich služieb. Začali sme analýzou doterajšieho stavu, spracovaním SVOT analýzy oblastí budovania fondov, sprístupňovania informácií a nadstavbových služieb knižnice. Analýza bola spracovaná v cieľových skupinách zamestnanci knižnice, študenti a doktorandi ŽU, pedagógovia a zamestnanci ŽU. Analýza slúži ako podklad pre spracovanie novej organizačnej štruktúry a skvalitnenie poskytovaných služieb.

Súčasťou analytických procesov bolo posúdenie efektívnosti dodávateľských služieb ku knižnično – informačnému systému. Výsledkom bolo vykonanie verejného obstarávania s 50% úsporou finančných prostriedkov oproti r.2013.

V spolupráci s vedením ŽU a ostatnými pracoviskami sa čiastočne podarili úpravy technického stavu knižnice ( výmena najviac poškodených okien, kultivácia vonkajšieho vzhľadu budovy, renovácia študentskej oddychovej zóny, zriadenie seminárnych miestností, zriadenie Študovne publikačnej činnosti).
Celý kolektív sa sústredil na zintenzívnenie prezentácie našich služieb. Zúčastnili sme sa úvodných stretnutí začínajúcich študentov na jednotlivých fakultách, kde sa oboznámili s ponukou služieb knižnice. Pre študentov viacerých odborov sme usporiadali podľa požiadaviek školenia spojené s inštruktážami priamo v priestoroch UK ŽU.

Čerpanie finančných prostriedkov UK ŽU v roku 2014:

 • dotácie ŽU  zo štátneho rozpočtu pridelené podľa rozhodnutia akademického senátu
 • 290 361 EUR ( na nákup  literatúry a databáz, prevádzka knižnice, správa AKIS, režijné náklady a mzdy)
 • príjmy z platených služieb vo výške 7 247,82 EUR
 • granty 9 000 EUR ( Ministerstvo kultúry SR a SSE )
 • materiálna podpora projektu obnovy vonkajšku budovy vo výške 1000 EUR ( Iuventa Bratislava).

Základnými činnosťami UK ŽU boli aj v roku 2014 oblasti:

 • budovania fondu
 • poskytovania knižničných služieb
 • bibiograficko – informačné služby
 • vzdelávanie
 • prezentačné a marketingové služby.

Archív výročných správ

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988150

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.