Knižničné katalógy a databázy

Katalógy

  • OPAC -Online katalóg UKŽU
  • InfoGate - Súborný katalóg slovenských knižníc

Externé databázy

Žilinská univerzita v Žiline sa zaviazala dodržiavať podmienky sprístupňovania a využívania elektronických informačných zdrojov (EIZ), ktoré súvisia s dodržiavaním autorských práv. Podmienky stanovené poskytovateľmi EIZ sú rôzne v závislosti od konkrétneho zdroja. Tieto je treba pozrieť priamo na stránkach konkrétneho EIZ.

Všeobecne platí zákaz sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových dokumentov pre vlastnú potrebu vrátane elektronickej formy. Nie je povolené hromadné sťahovanie dát a ich ďalšia distribúcia. Používateľ je povinný konať tak, aby nedošlo k porušeniu licenčných práv. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ v rámci celej Žilinskej univerzity.

- Multi-databázový vyhľadávač SUMMON, vyhľadáva vo všetkých databázach prístupných pre Žilinskú univerzitu (aj Open-Source databázy).

Vzdialený prístup ku externým databázam

Informačné zdroje a databázy, ktoré sa nenachádzajú na serveroch Žilinskej univerzity, sú nám sprístupňované na rozsah IP adries, ktorými je jednoznačne definované sieťové prostredie Žilinskej univerzity. Pre zebezpečenie prístupu k týmto zdrojom pre študentov a zamestnancov ŽU, ktorí nie sú so svojim PC, mobilom či tabletom pripojení na univerzitnú sieť, využívame vzdialený prístup pomocou služby OpenVPN. Podrobný návod ako sa pripojiť pomocou vzdialeného prístupu do siete Žilinskej univerzity nájdete tu

 

Databázy dostupné v rámci projektu NISPEZ - Prístup k niektorým databázam dočasne pozastavený až do obnovenia projektu NISPEZ

Spoločný vyhľadávací portál scientia.sk pre všetky databázy NISPEZ

 


ACM Digital Library
plnotextová databáza časopisov, zborníkov a konferenčných materiálov americkej vedeckej spoločnosti pre oblasť výpočtovej techniky Association for Computing Machinery manuál


 IEEE/IET Electronic Library - plnotextová databáza vedeckých a odborných článkov z časopisov a konferenčných zborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky a elektroniky manuál


 Knovel - kolekcia odborných monografií a interaktívnych faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny manuál


ProQuest Central -  Prístup do databázy bol pre rok 2019 pozastavený. kolekcia databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku manuál


ScienceDirect - plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied manuál


SCOPUS -multidisciplinárna bibliografická a scientometrická citačná databáza z produkcie vydavateľstva Elsevier manuál


SpringerLink -plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny manuál


 Web of Knowledge -platforma od spoločnosti Thomson Reuters (USA) obsahuje citačné indexy Web of Science, Web of Science with Conference Proceedings, Current Contents Connect, Journal

Citations Report, ktorý uvádza impakt faktory časopisov a Essential Science Indicators manuál

 


Wiley Online Library - elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell zamerané na medicínu, techniku, podnikanie, spoločenské a humanitné vedy manuál


 

Elektronické informačné zdroje s otvoreným prístupom (Open access)

  MDPIMDPI vydáva 190 rozličných recenzovaných vedeckých open-access e-časopisov. Okrem toho ponúka pre autorov publikujúcich z UNIZA, 10% zľavu z poplatku za spracovanie článku.


 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt iop publishing IOP Publishing - IOP Publishing je súčasťou Institute of Physics.  jedná sa o vedeckú spoločnosťou, ktorá podporuje fyziku a spoločnú prácu fyzikov v prospech všetkých. 


Directory of Open Access Journalsadresár vedeckých a akademických elektronických časopisov s voľným prístupom spravovaný univerzitou v Lunde


FREE E-Journals Resource of Scientific Research Publishingvoľný prístup k časopisom z oblasti inžinierstva, softvérového inžinierstva, bezdrôtových sietí, nanobiotechnológie, biofyzikálnej chémie, biomedicíny a výživy


ScienceDirect - časopisy vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied


Wiley Open Access - renomované časopisy z oblasti biológie, chémie a zdravotníctva


SpringerOpen - recenzované časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied


Sage Open Access Journals - recenzované časopisy vydavateľstva SAGE


PLOS - recenzované časopisy z oblasti prírodných vied a medicíny


OpenDOAR - celosvetový adresár akademických repozitárov s otvoreným prístupom


 Kramerius - Projekt Národní knihovny ČR na digitalizáciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva. Databáza obsahuje množstvo zdigitalizovaných materiálov.

 

 

Ostatné elektronické informačné zdroje

ASCELIBRARY - predplatený prístup k  plným textom časopisu: Transportation Engineering. Part A: Systems. Časopis obsahuje technické a odborné inžinierske články o návrhu, konštrukcií, prevádzke a údržbe systémov a infraštruktúry pre leteckú, diaľničnú, železničnú a mestskú dopravu.


Royal Society of Chemistry

Voľne dostupné zdroje:

 


EBSCO - multidisciplinárna databáza spoločnosti EBSCO, obsahuje plnotextové a abstraktové databázy časopisov


CRCNetBase -kolekcia referenčných príručiek a monografií spoločnosti CRC Press. ENGnetBASE Zbierka viac ako 4 320 e-bookov poskytuje prístup k najnovším príručkám v oblasti stavebného inžinierstva, mechanickej, elektrickej, priemyselnej a banskej techniky.


 

 Academic OneFile Infotrac - databáza od vydavateľstva GALE Cengage poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Jedná sa najmä o biológiu, chémiu, trestné právo, ekonomiku, enviromentálne vedy, dejiny, marketing, politológiu a psychológiu.


JSTOR - plnotextová databáza odborných časopisov z oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied zameraná na retrospektívu (sprístupňuje staršie ročníky časopisov)


Periodiká vydavateľstva American Physical Society - odborná faktografická licencovaná databáza.


Kolekcia BioOne Complete obsahuje úplné texty recenzovaných časopisov a ďalších publikácií z biologických a ekologických vied 


Electronic Journals Library (EZB) - adresár odborných časopisov s výberovým prístupom do plných textov spravovaný univerzitou v Regensburgu


Journal of American Mathematical Society


Oxford Journals


Journal of Navigation


Transportation Science


Simulation


International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics


Videočasopis Journal of Visualized Experiments obsahuje voľne dostupné video články a protokoly z výskumov


Projekt Gutenberg - ponúka vyše 53,000 e-bookov zadarmo k stiahnutiu alebo prezeraniu online.


Search engine watch - nástroj od spoločnosti Google ponúka prístup k e-bookom zadarmo.


eAktovkasprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.


Wiley - Bezplatný prístup do vybraných čísel časopisov vydavateľstva Wiley počas celého roku 2017.

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988085

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.